Phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Central…

Phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Central Coast Đà Nẵng

Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 tổ hợ Khách Sạn - Căn Hộ cao cấu Central Coast, kèm theo bản vẽ quy hoạch do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Việt Bách lập với những nội dung sau

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015:

Căn cứ luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH 12 ngày 17 tháng 06 năm 2009;

Căn cứ theo thông tư số 10/2010TT-BXD ngày 11 tháng 08 năm 2010 của bộ Xây Dựng về quyết định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chi tiết xem tại văn bản:

Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng

Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng

Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng

Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng
Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng